วิธีลดคลอเรสเตอรอล 2 แบบง่ายๆที่ได้ผล | Two Proven Approaches to Lowering Cholesterol

วิธีลดคลอเรสเตอรอล 2 แบบง่ายๆที่ได้ผล

โดย : American Council on Exercise

เป็นที่ทราบดีแล้วว่า การรับประทานข้าวโอ๊ต ถั่วต่างๆ และเนื้อปลารวมทั้งสารธรรมชาติจากพืชบางชนิด สามารถช่วยลดคลอเรสเตอรอลลงได้ งานวิจัยล่าสุดได้พิสูจน์ว่า เพียงท่านปรับเปลี่ยนวิธีรับประทานเล็กน้อย ท่านก็สามารถทำให้คลอเรสเตอรอลลดลงได้ถึง 6% ภายใน 6 วันเท่านั้น

งานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัย Tufts University ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 29 คนโดยในช่วงแรก ให้รับประทานอาหารปกติ ในช่วงที่สอง ได้เพิ่มสารธรรมชาติจากพืชรวม 1.8 กรัมลงในอาหารเช้ามื้อเดียว และในช่วงที่สาม ได้เพิ่มสารธรรมชาติจากพืชลงในอาหารรวม 1.8 กรัมเช่นกัน โดยแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกัน เพื่อรับประทานทั้ง 3 มื้อคือ เช้าเที่ยงและเย็น ทั้งนี้ได้ให้อาสาสมัครหยุดพักสองสัปดาห์ด้วยการรับประทานอาหารปกติคั่นระหว่างการทดลองทั้งสามแบบนี้เพื่อจะแยกผลจากการทดลองได้ชัดเจน

ผลการวัดปริมาณของคลอเรสเตอรอลชนิดเลว LDL หลังการทดลองทั้งสามแบบ พบว่า ปริมาณของคลอเรสเตอรอลชนิดเลว LDL ลดลงมากที่สุดหลังการทดลองแบบที่สาม ซึ่งเป็นแบบที่แบ่งรับประทานสารธรรมชาติจากพืชในอาหารออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันทั้ง 3 มื้อ ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร European Journal of Clinical Nutrition ด้วย

อีกงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัย University of Florida ซึ่งได้ให้หญิงอายุ 45-65 ปีจำนวน 160 คนรับประทานลูกแอปเปิ้ล/ลูกพรุน อบแห้ง(มีพลังงานราว 240 แคลอรี่)ทุกๆวันเป็นเวลานานหนึ่งปี

ผลการวัดปริมาณของคลอเรสเตอรอลชนิดเลว LDL หลังการทดลองทั้งสามช่วงเวลาคือหลัง 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่าหลังรับประทานได้ 6 เดือน ปริมาณของคลอเรสเตอรอลชนิดเลว LDL ลดลงมากสุดถึง 23% และยังช่วยเพิ่มปริมาณของคลอเรสเตอรอลชนิดที่ดี HDL ขึ้นอีก 4%ด้วย แล้วยังมีน้ำหนักตัวซึ่งลดลงอีก 1 กก.กว่า ถึงแม้ว่าการรับประทานลูกแอปเปิ้ลหรือลูกพรุนอบแห้งจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นราว 240 แคลอรี่ทุกๆวันก็ตาม

ทั้งนี้ ดร. Bahram Arjmandi ซึ่งเป็นหัวหน้างานวิจัย ได้อธิบายว่าการที่น้ำหนักตัวลดลงนี้ น่าจะเป็นเพราะสารเพ็คตินซึ่งมีอยู่ในผลไม้จะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ผลการวิจัยนี้จะถูกนำไปหารือและแลกเปลี่ยนกันในงานประชุมใหญ่ระดับชาติของอเมริกาที่ชื่อว่า Experimental Biology 2011

ภาวการณ์มีคลอเรสเตอรอลสูงนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนอเมริกันเพราะเป็นกันมากที่สุด โดยมีจำนวนมากถึง 101 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปริมาณของคลอเรสเตอรอลสูงถึง 200 mg/dl ถึงแม้ว่าภาวะการมีคลอเรสเตอรอลสูงยังไม่นับเป็นโรค แต่ก็มีความสัมพันธ์กับโรคที่เป็นอันตรายหลายโรคเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหลอดเลือดอุดตันในสมองด้วย

Two Proven Approaches to Lowering Cholesterol

By : American Council on Exercise

There’s no question that eating certain foods can help lower cholesterol—oats, nuts and fish high in omega-3 fatty acids are particularly effective. And previous research suggests that plant sterols—those plant compounds added to foods like margarine, orange juice and yogurt drinks—can also help lower cholesterol levels. Two new studies offer important information on how small changes to your diet and eating habits can help significantly lower cholesterol levels.

A Daily “Drip” of Plant Sterols

Many people have turned to foods fortified with plant sterols in an effort to lower cholesterol. It appears, however, that getting the most benefit from these foods isn’t as simple as gulping a fortified glass of orange juice in the morning or slathering your toast with margarine. Rather, a small study suggest that consuming plant sterols throughout the day—what researchers term a daily “drip”—may help lower cholesterol as much as 6 percent in as little as six days.

Researchers at Tufts University in Boston, Mass., recruited 29 volunteers to determine the effects of consuming plant sterols throughout the day over a six-day period. During the control phase, all participants consumed a weight-maintaining diet free of plant sterols. For the second phase, participants were placed on the same diet, but with the addition of 1.8 grams of plant sterols at breakfast. During the third phase, the volunteers once again consumed the same diet, but ate 1.8 grams of plant sterols divided equally between the three main meals each day. For two weeks between each phase, participants consumed their normal diets.

Measurements of LDL-cholesterol levels were taken at the beginning and end of each phase, with the greatest reduction—6 percent—occurring following the third phase when plant sterols were consumed throughout the day. The full results were published in theEuropean Journal of Clinical Nutrition.

An Apple a Day…

It may be an old adage, but the theory about eating an apple every day to keep the doctor away received some scientific backing from researchers at the University of Florida. They recruited 160 women, ages 45 to 65, to eat dried apples or prunes (about 240 calories worth) every day for a year. Researchers measured the subjects’ cholesterol levels at three-, six- and 12-month intervals. After six months, the women who ate the dried apples showed a 23 percent drop in LDL-cholesterol levels and a 4 percent increase in HDL levels. And, despite the added calories, the women lost, on average, 3.3 pounds over the course of the study.

“Reducing body weight is an added benefit to daily apple intake,” said lead researcher Dr. Bahram Arjmandi. Part of the reason for the weight loss, he explained, could be the fruit’s pectin, which is known to have a satiety effect. The next step in confirming the results of this study, which were presented at Experimental Biology 2011 in April in Washington, D.C., is a multi-investigator nationwide study.

High cholesterol is currently the most prevalent health condition in the United States, with an estimated 101 million Americans having a total cholesterol level greater than 200 mg/dl.  Though not considered a disease itself, high cholesterol is associated with numerous diseases, such as heart disease, hypertension, diabetes and stroke.