คำแนะนำ

คำแนะนำ
ไม่ว่าในการดูแลสุขภาพ
หรือออกกำลังกาย
 
ผู้ให้บริการ/คำแนะนำ
ควรรู้เท่าทันตนเองด้วยว่า
นั่นเป็นความต้องการของเรา
 
ซึ่งแม้จะมีเจตนาที่ดีมาก
แต่อาจไม่ใช่
ความต้องการของผู้รับบริการ
 
ควรเคารพสิทธิของ
ผู้รับบริการ
ให้เป็นผู้เลือกและรับผล
จากการตัดสินใจนั้นเอง
เพราะเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

20180307_๑๘๐๓๐๘_0001