ออกกำลังกายชะลอความชรา

ออกกำลังกายชะลอความชรา Dr. Mark Tarnopolsky ศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชแห่งมหาวิทยาลัย McMasterUniversity in Hamilton รัฐ Ontario ประเทศแคนาดาพบว่าการออกกำลังกายชะลอความชราในหนูทดลองจากการทดลองโดยใช้กลุ่มหนูทดลองซึ่งมีความผิดปกติในไมโตคอนเดรียมาแต่กำเนิด(หน่วยย่อยภายในเซลล์ทำหน้าที่สร้างพลังงานซึ่งจำเป็นมากต่อชีวิตของเซลล์ต่างๆในร่างกาย) และไม่สามารถซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายที่เสื่อมลงก่อนวัยได้ เมื่อหนูกลุ่มนี้อายุได้ 8 เดือนซึ่งเท่ากับมนุษย์อายุ 60 ปีจึงมีปัญหาสุขภาพมากมายด้วยโรคชราและตายก่อนมีอายุครบ 1 ปี ส่วนกลุ่มหนูซึ่งได้เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อมีอายุได้ 3 เดือนด้วยการวิ่งสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 45 นาที (ด้วยความเร็วเทียบเท่ามนุษย์วิ่ง 10 กม.ภายใน 55 นาที) นาน 5 เดือน เมื่อมีอายุครบ 8 เดือนก็ยังดูอ่อนเยาว์โดยยังมีขนดกดำเป็นมัน มีปริมาณของกล้ามเนื้อและสมองเกือบเท่าเดิม มีหัวใจและอวัยวะสืบพันธุ์ทำงานได้เป็นปกติต่างกับกลุ่มหนูที่ไม่ได้ออกกำลังกายซึ่งมีอาการต่างๆของโรคชราและใกล้จะตายที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ มีปริมาณของไมโตคอนเดรียเพิ่มมากขึ้นจึงมีความผิดปกติในไมโตคอนเดรียลดลง เนื่องมาจากการวิ่งช่วยเพิ่มให้ร่างกายผลิตโปรตีนชื่อ...

CPR การปฐมพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น(ใหม่)

  ประกาศของ American Heart Association Guidelines for CPR and ECC 2010 โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับปรุงล่าสุดที่สำคัญของหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งทุกคนในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องควรทราบดังนี้คือ • การกดปั๊มหัวใจต้องไม่น้อยกว่า 100 ครั้งต่อนาที เพิ่มจากเดิมที่ประกาศว่าโดยประมาณ 100 ครั้งต่อนาที • การกดปั๊มหัวใจต้องกดลงไปไม่น้อยกว่า 2 นิ้วฟุตในผู้ใหญ่และเด็กเล็กและ 1.5 นิ้วฟุตในเด็กทารก เพิ่มจากเดิมที่ประกาศว่ากดลงไป 1.5 – 2 นิ้วฟุตในผู้ใหญ่และน้อยกว่านี้ของเด็กเล็กและเด็กทารก • ลำดับของขั้นตอนคือ การกดปั๊มหัวใจ-เปิดทางเดินหายใจ-เป่าปาก สลับลำดับจากเดิมที่ประกาศว่า เปิดทางเดินหายใจ-เป่าปาก-การกดปั๊มหัวใจ (ยกเว้นสำหรับเด็กแรกเกิดซึ่งยังใช้ลำดับของขั้นตอนเดิม) ทางสมาคมโรคหัวใจได้อ้างถึงความจำเป็นในการปรับปรุงนี้ว่าเกิดมาจากผลสรุปของงานวิจัยและจากการประชุมของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญต่างๆในเรื่องนี้จากทั่วโลก โปรดดูรายละเอียดของประกาศได้ที่นี่ http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/Science/Guidelines/Guidelines_UCM_303151_SubHomePage.jsp”>www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/Science/Guidelines/Guidelines_UCM_303151_SubHomePage.jsp

Greenlife โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มาจากวิธีคิดที่ว่าคุณภาพชีวิตมิใช่เป็นเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมดุลอีกด้วยเพื่อจะได้มีโอกาสทำหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง