Tag: รู้จริง

รู้จริง

การออกกำลังกาย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จำเป็นต้องรู้จริง ทั้งจากการศึกษาและลงมือปฏิบัติเอง ควรศึกษาจากผู้ที่เรียนจบ วิชาสอนออกกำลังกายจริง และออกกำลังกายเองมากพอเท่านั้น