Tag: Lipitor

อันตรายของยาลดไขมัน

อันตรายของยาลดไขมันประเภท Lipitor, Crestor, Vytorin, และ Zocor เพิ่มความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ยาลดไขมันต่อการเป็นโรคเบาหวาน 42% และโรคมะเร็งเต้านม 12 เท่า นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคตับ ไต กล้ามเนื้ออ่อนแรง และต้อกระจก