Tag: Skim milk

ให้เลิกดื่มนม”พร่องไขมัน” skim milk

วารสารหมอเด็กในอเมริกาเตือนภัยจากน้ำตาลในเครื่องดื่มโดยเฉพาะจากนม”พร่องไขมัน” Skim milk ซึ่งมักจะเต็มไปด้วยน้ำตาล การโฆษณาก็เน้นแคลเซียมจากนม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผักใบเขียวเช่น คะน้า ถั่ว ปลาเล็กปลาน้อย ยังมีปริมาณแคลเซียมสูงมากกว่านมวัวเสียอีก...